Vejledninger for 2020 til Løn- og Fraværsstatistikken

23-12-2019

Vejledningerne til Løn- og Fraværsstatistikken gældende fra 2020 er nu tilgængelige som pdf under Hjælp.

Der er tekstmæssige tilretninger i både Lønstatistik- og Fraværsstatistikvejledningen, men ingen nye person- eller lønoplysninger.

 

Vi har i år præciseret nogle tekster i vores vejledninger til lønstatistikken bl.a.:

  • Job status (personoplysning 0400) - Kode 9 er omdøbt fra ”øvrige medarbejdere” til ”øvrige/almindelige medarbejdere”.
  • Normaltimer pr. uge (personoplysning 0600) - I beskrivelsen af feltet har vi tilføjet, at 160,33 timer pr. måned skal indberettes som 37 timer pr. uge.
  • Aflønningsform (personoplysning 0800) - Kode 83 har i forklaringen fået tilføjet lønnede praktikanter, og kode 91 har i forklaringen fået tilføjet ulønnede praktikanter.

I vejledningerne til fraværsstatistikken er der en enkelt præcisering:

  • Orlov ifm. graviditet, fødsel og adoption (fraværsårsag 1400) - Det er præciseret at denne fraværstype også omfatter sorgorlov efter barselslovens §13.