Deltagelse

Alle deltagere får tilsendt et brev eller email med anmodning om at indberette for det forløbne kalenderår - indberetningsfristen fremgår af anmodningen, men kan også ses på forsiden af indberetning.da.dk.

Indberetning skal også foretages, selvom der ingen ulykkestilfælde har været i det pågældende kalenderår.

Hvordan skal virksomheden indberette?

En stor del af oplysningerne om de enkelte arbejdsulykker, som anvendes til statistikken, har virksomheden allerede indberettet til Arbejdstilsynet.

Vi genbruger disse oplysninger. Det drejer sig om f.eks. ulykkens art og årsag, skadet legemsdel samt den tilskadekomnes arbejdsfunktionskode (DISCO08).

Vi kan dog ikke få alle de oplysninger, som vi skal bruge til at lave statistikken fra Arbejdstilsynet. Derfor skal virksomheden selv indberette nogle få supplerende oplysninger direkte til DA.

Oversigt over oplysninger, der skal indberettes

De kursiverede oplysninger modtager DA fra Arbejdstilsynet. Øvrige oplysninger markeret med rødt, skal virksomheden indberette direkte til DA via indberetningsmodulet.

Oplysninger for hvert arbejdssted (pr. P-nummer):
- virksomhedens CVR-nr.
- arbejdsstedets P-nummer
- antal præsterede timer for arbejdere i kalenderåret
- angivelse af, om der er anvendt 5- eller 6-dages arbejdsuge
- antal tabte arbejdsdage for det indberettede kalenderår som følge af arbejdsulykker sket i det foregående kalenderår

Hvis der er arbejdsulykker på et P-nummer, angives de som følger:
- den tilskadekomnes CPR-nr.
- dato for ulykkestidspunkt
- den tilskadekomnes DISCO08-kode
- EASY-kode for hvordan skaden skete (årsag)
- EASY-kode for skadens art
- EASY-kode for skadet del af legemet
- skadens følger (død/ej død)
- tabte arbejdsdage som følge af ulykken

Indberetning via internettet

Alle deltagende virksomheder skal anvende indberetningsmodulet på denne hjemmeside. Her skal indberetteren (f.eks. sikkerhedslederen) logge ind med sit bruger-ID og password for at se dels oversigten over anmeldte arbejdsulykker i det aktuelle år dels indberette de supplerende oplysninger.

Hvornår skal jeg indberette?

Indberetningsfristen fremgår af den fremsendte mail, men kan også ses under tidsfrister.