Forside  » Arbejdsfunktion  » DISCO08-nomenklaturen
Arbejde der forudsætter viden på højeste niveau
2 Arbejde der forudsætter viden på højeste niveau
21 Arbejde inden for naturvidenskab og ingeniørvirksomhed
211 Arbejde inden for fysik og geologi
211100 Arbejde inden for fysik og astronomi
211200 Arbejde inden for meteorologi
211300 Arbejde inden for kemi
211400 Arbejde inden for geologi og geofysik
212 Arbejde med matematiske, aktuariske og statistiske metoder og teorier
212000 Arbejde med matematiske, aktuariske og statistiske metoder og teorier
213 Arbejde inden for biovidenskab
2131 Arbejde inden for biokemi, biologi, botanik, zoologi og beslægtede områder
213110 Arbejde inden for biokemi
213120 Arbejde inden for biologi, botanik, zoologi og beslægtede områder
213200 Rådgivning inden for landbrug, skovbrug og fiskeri
213300 Arbejde inden for miljøbeskyttelse
214 Ingeniørarbejde (undtagen inden for elektroteknologi)
214100 Ingeniørarbejde i industri og produktion
214200 Ingeniørarbejde vedrørende bygninger og anlæg
214300 Ingeniørarbejde inden for miljø
214400 Ingeniørarbejde inden for mekaniske systemer
214500 Ingeniørarbejde inden for kemi
214600 Ingeniørarbejde inden for minedrift, metallurgi og beslægtede områder
214900 Andet ingeniørarbejde (undtagen elektroteknologi)
215 Ingeniørarbejde inden for elektroteknologi
215100 Ingeniørarbejde inden for elektricitet
215200 Ingeniørarbejde inden for elektronik
215300 Ingeniørarbejde inden for telekommunikation
216 Arbejde med arkitektur, infrastruktur og design
216100 Arbejde med bygningsarkitektur
216200 Arbejde med landskabsarkitektur
216300 Arbejde med produkt- og tøjdesign
216400 Arbejde med by- og trafikplanlægning
216500 Arbejde med kartografi og landinspektørarbejde
216600 Arbejde med grafisk og multimediedesign
22 Arbejde inden for sundhedsområdet
221 Lægearbejde
221100 Almindeligt lægearbejde
221200 Speciallægearbejde
222 Sygeplejerske- og jordemoderarbejde
2221 Sygeplejerskearbejde
222110 Sygeplejerskearbejde, basisfunktioner
222120 Sygeplejerskearbejde, specialfunktioner
222130 Sundhedsplejerskearbejde
222200 Jordemoderarbejde
223 Arbejde inden for naturmedicin og alternativ behandling
223000 Arbejde inden for naturmedicin og alternativ behandling
224 Paramedicinsk arbejde
224000 Paramedicinsk arbejde
225 Dyrlægearbejde
225000 Dyrlægearbejde
226 Andet sundhedsarbejde
226100 Tandlægearbejde
226200 Farmaceutarbejde
226300 Arbejde inden for arbejdsmiljø og hygiejne
2264 Fysioterapeut- og afspændingspædagogarbejde
226410 Fysioterapeutarbejde
226420 Afspændingspædagogarbejde
2265 Kost- og ernæringsarbejde
226510 Kost- og ernæringsarbejde, basisfunktioner
226520 Kost- og ernæringsarbejde, specialfunktioner
2266 Arbejde inden for audiologi og logopædi
226610 Arbejde inden for audiologi
226620 Arbejde inden for logopædi
226700 Optiker/optometristarbejde
2269 Sundhedsarbejde ikke klassificeret andetsteds
226910 Ergoterapeutarbejde
226920 Fodterapeutarbejde
226930 Kiropraktikerarbejde
226990 Sundhedsarbejde ikke klassificeret andetsteds
23 Undervisning og pædagogisk arbejde
231 Undervisning og forskning ved universiteter og højere læreanstalter
2310 Undervisning og forskning på universiteter og højere læreanstalter
231010 Undervisning og forskning ved lange videregående uddannelser
231020 Undervisning og forskning ved mellemlange videregående uddannelser
231030 Undervisning og forskning ved korte videregående uddannelser
232 Undervisning ved erhvervsuddannelser
2320 Undervisning ved erhvervsuddannelser
232010 Undervisning ved erhvervsuddannelser for unge
232020 Undervisning ved arbejdsmarkedsuddannelser
232030 Undervisning ved voksenerhvervsuddannelser
233 Almen undervisning efter grundskoleniveau
2330 Almen undervisning efter grundskoleniveau
233010 Undervisning på gymnasialt niveau
233020 Undervisning ved øvrige almene uddannelser efter grundskoleniveau
234 Undervisning og pædagogisk arbejde
2341 Undervisning på grundskoleniveau (inkl. 10. klasse)
234110 Undervisning på grundskoleniveau, unge og voksne
234120 Undervisning på grundskoleniveau, (børn, 1.-10. klasse)
234130 Undervisning på grundskoleniveau, børnehaveklasseniveau
234200 Undervisning før grundskoleniveau
2343 Pædagogisk arbejde
234310 Pædagogisk arbejde med unge og voksne
234320 Pædagogisk arbejde, fritidsklubber/legepladser
234330 Pædagogisk arbejde i skolefritidsordninger/fritidshjem og på skoler
234340 Pædagogisk arbejde, førskolebørn
234390 Andet pædagogisk arbejde
235 Andet undervisnings- og pædagogisk arbejde
235100 Forskning, udvikling og rådgivning inden for undervisningsmetoder
2352 Specialundervisning
235210 Specialundervisning, unge og voksne
235220 Specialundervisning på grundskoleniveau (1.-10. klasse)
235230 Specialundervisning på børnehaveklasseniveau
235300 Anden sprogundervisning
235400 Anden musik- og sangundervisning
235500 Anden undervisning inden for kreative fag
235600 Anden undervisning inden for informationsteknologi
2357 Specialpædagogisk arbejde
235710 Specialpædagogisk arbejde, ældre og handicappede
235720 Specialpædagogisk arbejde, aktivering mv.
235730 Specialpædagogisk arbejde, rådgivning af voksne
235740 Specialpædagogisk arbejde, kontakt med- og ledsagning af voksne
235750 Specialpædagogisk arbejde, børn og unge
235760 Specialpædagogisk arbejde, førskolebørn
235790 Andet specialpædagogisk arbejde
2359 Undervisnings- og pædagogisk arbejde ikke klassificeret andetsteds
235910 Undervisningsarbejde ikke klassificeret andetsteds (ekskl. medhjælp)
235920 Pædagogisk arbejde ikke klassificeret andetsteds (ekskl. medhjælp)
24 Arbejde inden for økonomi, administration og salg
241 Arbejde inden for finans og økonomi
241100 Revisions- og regnskabscontrollerarbejde
2412 Rådgivning inden for finans, forsikring og investering
241210 Rådgivning af storkunder og private banking kunder inden for finans og forsikring
241220 Generel rådgivning af erhvervskunder inden for finans og forsikring
241230 Generel rådgivning af privatkunder inden for finans og forsikring
241240 Rådgivning inden for specialområde som investering, valuta og formue
2413 Arbejde med analyse, produktudvikling- og vedligeholdelse inden for finans og forsikring
241310 Analytikerarbejde inden for finans og forsikring
241320 Arbejde med udvikling og vedligeholdelse af bank- og forsikringsprodukter
242 Arbejde inden for virksomhedsadministration – privat og offentlig
242100 Analytikerarbejde inden for ledelse og virksomhedsorganisation
242200 Arbejde med virksomhedsstrategi/policy
242300 Arbejde med analyse og rådgivning inden for HR
242400 Arbejde med personaleudvikling og -oplæring
243 Arbejde inden for salg, marketing og PR
243100 Arbejde inden for reklame og marketing
243200 Arbejde inden for PR
2433 Arbejde inden for teknisk og medicinsk salg (undtagen informations- og kommunikationsteknologi)
243310 Arbejde inden for teknisk salg (undtagen informations- og kommunikationsteknologi)
243320 Arbejde inden for medicinsk salg
243400 Arbejde inden for salg af informations- og kommunikationsteknologi
25 Arbejde inden for informations- og kommunikationsteknologi
251 Udvikling og analyse af software og applikationer
2511 Systemanalytikerarbejde
251110 Arbejde med overordnet IT-arkitektur
251120 Design af IT-systemer og analyse af forretningsprocesser
2512 Softwareudvikling
251210 IT-projektstyring
251220 Rådgivning og programmering inden for softwareudvikling
251300 Web- og multimedieudvikling
251400 Vedligeholdelse og dokumentation af software
251900 Andet arbejde med software, herunder test og kvalitetssikring
252 Arbejde med databaser og netværk
252100 Design og administration af databaser
252200 Systemadministration
252300 Arbejde med computernetværk
252900 Andet arbejde med databaser og netværk
26 Arbejde inden for jura, samfundsvidenskab og kultur
261 Juridisk arbejde
2611 Advokatarbejde
261110 Advokatarbejde
261120 Advokatfuldmægtigarbejde
261200 Dommerarbejde
261900 Andet juridisk arbejde
262 Bibliotekar-, arkivar- og museumsinspektørarbejde
262100 Arkivar- og museumsinspektørarbejde
262200 Bibliotekararbejde og andet informationsarbejde
263 Arbejde inden for samfundsvidenskab og religion
263100 Arbejde inden for samfundsøkonomi
263200 Arbejde inden for sociologi, antropologi og beslægtede områder
263300 Arbejde inden for filosofi, historie og statskundskab
263400 Arbejde inden for psykologi
263500 Socialrådgivningsarbejde
263600 Arbejde inden for religion
264 Forfatterarbejde og journalistisk og sprogvidenskabeligt arbejde
264100 Forfatterarbejde
264200 Journalistisk arbejde
2643 Translatørarbejde og andet sprogvidenskabeligt arbejde
264310 Translatørarbejde
264320 Tolkearbejde
264390 Andet sprogvidenskabeligt arbejde
265 Arbejde med kunst og kreative fag
265100 Kunstnerisk arbejde inden for visuelle kunstarter
265200 Kunstnerisk arbejde inden for musik og sang
265300 Kunstnerisk arbejde inden for dans og koreografi
265400 Arbejde med instruktion og produktion af film, teater og beslægtede funktioner
265500 Skuespilarbejde
265600 Speakerarbejde på radio, TV og andre medier
265900 Andet arbejde med kunst og kreative fag