Oversigt IP-typer

Nr. Oplysning

0100

Ansættelse i virksomheden

1 = Ikke tidsbegrænset
Medarbejdere, der er ansat på normale betingelser (herunder også elever og lærlinge).
2 = Tidsbegrænset
Medarbejdere, der er ansat for en forud fastsat periode eller til at løse en bestemt opgave.
Ikrafttrædelsesdato: angiv den dato, hvor medarbejderen første gang blev ansat i virksomheden.

0200 *

Ansættelsesvilkår

1 = Funktionær
Medarbejdere, der er dækket af funktionærloven. Det gælder f.eks. også handels- og kontorelever.
2 = Arbejder, funktionærlignende
Medarbejdere, der ikke er dækket af funktionærloven, men har vilkår som funktionærer.
3 = Arbejder, i øvrigt
Angives i alle andre tilfælde.
Ikrafttrædelsesdato: angiv den dato, hvor medarbejderen har opnået det gældende ansættelsesvilkår.

0350 *

Arbejdsfunktion (DISCO-08 kode)
Angiv en 6-cifret kode for medarbejderens arbejdsfunktion. Koden findes i DISCO-nomenklaturen. Følgende sammenhæng mellem DISCO-08 og jobstatuskoden i personoplysning 0400 skal tages i betragtning:

-

Elever og lærlinge skal placeres under den arbejdsfunktion, de uddanner sig til at varetage, men adskilles fra de øvrige medarbejdere ved hjælp af jobstatuskoden i personoplysning 0400, som skal være 1.

-

Ledere på øverste niveau i virksomheden (direktionsniveauet) og ledere af dele af virksomheden, der økonomisk og personalemæssigt fungerer som selvstændige enheder i forhold til modervirksomheden, skal indplaceres DISCO-08-kode fra hovedgruppe 1, og jobstatuskoden i personoplysning 0400 skal være 3.

-

Mellemledere indplaceres i hovedgruppe 2-9 og adskilles fra de øvrige medarbejdere ved hjælp af jobstatuskoden i personoplysning 0400, som skal være 3.

-

En medarbejder - flere arbejdsfunktioner?
Hvis en medarbejder i sit job varetager flere forskellige arbejdsfunktioner, skal medarbejderen indplaceres efter den arbejdsfunktion, som han eller hun bruger mest tid på. Hvis jobbet er mere ligeligt fordelt mellem forskellige arbejdsfunktioner, skal medarbejderen indplaceres efter den arbejdsfunktion, der kræver det højeste kvalifikationsniveau eller den højeste specialviden.

Ikrafttrædelsesdato: angiv den dato, hvor medarbejderen er ansat i eller er skiftet til arbejdsfunktionen.

0400 *

Jobstatus

1 = Elever/lærlinge/Trainees med uddannelsesaftale
For elever, lærlinge og trainees som er i et aftalt og tidsafgrænset uddannelsesforløb hos en arbejdsgiver, og som modtager løn/betaling under uddannelsen. Hvis medarbejderen fortsætter i virksomheden efter endt uddannelse, skal jobstatuskoden skiftes.
3 = Ledere og mellemledere
Ledere med en DISCO-08 kode fra hovedgruppe 1 skal altid have jobstatuskode 3.
Mellemledere omfatter medarbejdere med en DISCO-08 kode fra hovedgruppe 2-9, hvor personaleledelse udgør en væsentlig del af jobbet og er baseret på faglig indsigt i arbejdsområdet.
Medarbejdere, der arbejder med i produktionen og bruger en del af tiden på instruktion, koordination eller kvalitetsovervågning (herunder f.eks. projektledere, underværkførere og kontorledere), men som ikke udøver personaleledelse, betragtes ikke som mellemledere.
5 = Medarbejdere med særligt ansvar
Medarbejdere, der ikke har ledelsesfunktioner, men adskiller sig fra øvrige medarbejdere ved at have et særligt betroet ansvar eller højere faglig kompetence, end der sædvanligvis forventes til pågældende arbejdsfunktion. Der kan også være tale om medarbejdere, der tegner lederen i dennes fravær (medarbejdere med prokura).
9 = Øvrige medarbejdere
Almindelige medarbejdere uden lederstatus.
Ikrafttrædelsesdato: angiv den dato, hvor medarbejderen har fået den gældende status.

0600 *

Antal normaltimer pr. uge (Kun fastlønnede)
Der angives det normale ugentlige timetal (ekskl. spisepauser uden løn) for de medarbejdere, hvor arbejdstiden ikke registreres løbende.
Hvis den ugentlige arbejdstid varierer, angives det gennemsnitlige antal ugentlige timer. For medarbejdere uden aftalt arbejdstid angives et skøn over den normale ugentlige arbejdstid. Som eksempel skal ansatte på fuld tid med 160,33 timer pr. måned indberettes med 37 timer (3700) i 0600. Husk at regulere antal timer, hvis medarbejderen skifter arbejdstid.

Hvis en fastlønnet har en aftale om delvist fravær - f.eks. i forbindelse med barsel - må normtiden ikke nedskrives. Til gengæld skal det delvise fravær opsamles i lønoplysning 0027 med både antal dage samt den delvise betaling hertil.

Timerne angives i 1/100 timer. F.eks. angives 37 ugentlige timer som 3700.

0610 *

Antal feriedage pr. år  (Kun medarbejdere, der har 'ferie med fuld løn)
For medarbejdere, der har 'ferie med fuld løn', angives det antal feriedage, som medarbejderen optjener ret til på årsbasis. Det vil typisk være 25 årlige feriedage (ekskl. lørdage) iht. Ferieloven. Såfremt der er aftalt yderligere ferie (anciennitetsferie e.l.), som medarbejderen ligeledes optjener ret til, skal disse dage medregnes (ligeledes omregnet til 5-dages uge). Derimod skal feriefridage, omsorgsdage og andre fraværsrettigheder til f.eks. seniorer og forældre samt lignende fridage ikke medregnes.

Dagene angives i 1/100 dage. F.eks. angives 25 feriedage som 2500.

0620 *

Ferietillæg (%) (Kun medarbejdere, der har 'ferie med fuld løn)
For medarbejdere, der har 'ferie med fuld løn', angives den procentsats, der anvendes til beregning af ferietillæg/særlig feriegodtgørelse.  Udgør sædvanligvis 1% af den ferieberettigende løn, men der kan lokalt være aftaler om højere procentsatser.

Procentsatsen angievs i 1/100 procentpoint. F.eks. angives 1% i ferietillæg som 100.

0630 *

Løntillæg for store bededag 

Obligatorisk for alle fastlønnede og for andre medarbejdere, der modtager kompensation for forøgelse af arbejdstiden efter afskaffelsen af store bededag jf. §3 i lov nr. 214 af 06/03/2023.

1 = Udbetales to gange årligt (maj og august måned)

2 = Udbetales hver lønperiode

3 = Er indarbejdet i lønnen og kan ikke indberettes særskilt
Medarbejdere, hvor tillægget er indarbejdet som en del af den almindelige løn, efter skriftlig aftale mellem arbejdsgiver  og arbejdstager.
4 = Medarbejdere er ikke berettiget til et løntillæg
Medarbejdere, hvis arbejdstid ikke er forøget som følge af afskaffelsen af store bededag, og som dermed ikke er berettiget til et løntillæg.
 

0700

Aflønningsperiode

1 = Månedsløn
Medarbejdere, der får månedsløn.
2 = 14 dagesløn
Medarbejdere, der får løn hver anden uge.
3 = Ugeløn
Medarbejdere, der får løn hver uge.
4 = Dagløn
Medarbejdere, der får løn hver dag.

0800

Aflønningsform
Denne kode er afgørende for, om medarbejderen under lønoplysningerne skal betragtes som timelønnet eller fastlønnet. Medarbejdere/personer, der er omfattet af kode 91-92, indgår ikke i lønstatistikken. Til alle andre medarbejdere benyttes kode 1-5, dog således at kode 81-84 benyttes til medarbejdere, der ikke kan indplaceres i kode 1-5.

1 = Timeløn
Medarbejdere, der får hovedparten af lønnen som timeløn.
2 = Timeløn, præstationsbaseret
Medarbejdere, der får hovedparten af lønnen for arbejde på akkord, bonus e.l.
3 = Fast løn med overtidsbetaling
Medarbejdere, der får fast løn med ekstra betaling for overtid.
4 = Fast løn uden overtidsbetaling
Medarbejdere, der får fast løn uden ekstra betaling for overtid.
5 = Fast løn med provision
Medarbejdere med en fast løn, hvor mere end halvdelen af lønnen beregnes i forhold til omsætningen.

Andre aflønningsformer anvendes kun i de tilfælde hvor lønmodtageren ikke kan indplaceres med en af koderne 1-5
For medarbejdere med aflønningsform 81, 82 og 84 skal præsterede timer ikke anføres under lønoplysning 0010. I stedet anføres et skøn over den gennemsnitlige reelle ugentlige arbejdstid i personoplysning personoplysning 0600.
81 = Medarbejdere, der ikke får fast løn, og hvor tidsfaktorer ikke indgår i lønberegningen
F.eks. taxachauffører og tjenere, der er rent provisionslønnede, honorarlønnede eller bladbude, der aflønnes efter (skiftende) rute og antal uddelte blade. (For hjemmearbejdende medarbejdere, hvor arbejdstiden ikke er fastlagt, anvendes dog kode 84). Denne svarer til markering af felt 220 til eIndkomst.
82 = Medarbejdere, hvor andre tidsfaktorer end præsterede timer indgår i lønberegningen
F.eks. døgnaflønnede eksportchauffører, der aflønnes med en grundløn 24 timer i døgnet suppleret med en sats for hver kørt kilometer. Det kan også være hel-/halvprofessionelle sportsudøvere, som ikke er ansat efter præsteret tid/normaltimer pr. uge.
83 = Medarbejdere i fleksjobordning samt medarbejdere, der modtager supplerende løn fra andre instanser eller som ikke aflønnes efter de regler, der gælder for virksomhedens øvrige medarbejdere, f.eks. praktikanter.
84 = Hjemmearbejdende medarbejdere, hvor arbejdstiden ikke er fastlagt
Denne svarer til markering af felt 220 til eIndkomst.

Personer i det administrative lønsystem, der ikke er lønmodtagere eller beskattes efter særlige regler
91 = Indehavere, bestyrelsesmedlemmer og andre, der ikke er lønmodtagere
Herunder også fratrådte medarbejdere, såfremt udbetalinger efter ansættelsesforholdets ophør fortsat administreres via edb-lønsystemet, f.eks. udbetaling af kompensation iht. konkurrence- eller kundeklausul. Her indgår også ulønnede praktikanter, hvis disse er nødvendige at administrere i lønsystemet.
92 = Medarbejdere, der beskattes efter særlige regler
Herunder søfolk i udenrigsfart (DIS-overenskomster) og kabinepersonale i fly, der beskattes efter særlige regler. Denne kode anvendes også for personer ansat på forskerordning, som har særlige beskatningsvilkår.

* Ved skift i kode for disse personoplysninger, skal optælliingen gemmes og ny optælling påbegyndes. Lønsystemet foretager automatisk denne optælling ved brud i/skift af kode.