Oversigt IL-typer

Nr.

Oplysning

0010

AM- og A-indkomst samt præsteret arbejdstid

Beløb
Summen af de indkomster, der angives i felt 13 og 14 til eIndkomst.

Præsteret arbejdstid (kun timelønnede)
Medarbejderens præsterede (arbejdede) timer, inkl. overtimer (0036). Deltagelse i uddannelses-og kursusaktiviteter skal også indgå som præsteret arbejdstid. Betalte fraværstimer (0023) må ikke medtages. Forekommer der afspadseringsordninger, kan det være nødvendigt at indberette lønoplysning 0210 Præsteret arbejdstid korrigeret for afspadsering.

0210

Præsteret arbejdstid korrigeret for afspadsering (kun timelønnede)
Her opsamles antal præsterede arbejdstimer som i 0010, men med følgende korrektioner:
+Antal timer, der er ydet i forbindelse med afholdt afspadsering
- Antal præsterede timer, der hensættes til senere afspadsering
Kun afholdte og hensatte timer, der påvirker bruttoindkomsten i 0010 må medregnes. Se beskrivelse.

0011

Fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale
Angives med det fulde beløb i henhold til felt 69 til eIndkomst, dvs. før eventuelle bundfradrag. Den del af fratrædelsesgodtgørelsen/jubilæumsgratialet, som er indbetalt til pension, skal ikke indgå i 0121.

0013

Ferieberettigende løn
Her opsamles den samlede ferieberettigende løn.

0015

Personalegoder 
Kun personalegoder, der er A-indkomst og som specificeres særskilt i felt 19, 20, 21 og 26 til eIndkomst, dvs. værdi af fri bil, fri telefon m.m., værdi af fri kost og logi samt arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer og -behandlinger. I 0015 skal skattepligtig gruppeliv, kritisk sygdom, tand- og ulykkesforsikring o.l. også indgå, når beskatningen foretages af arbejdsgiveren.

0121

Medarbejderbidrag til pension og ATP 
Her opsamles lønmodtagerens bidrag til ATP, arbejdsmarkedspension og andre pensionsordninger, der administreres af arbejdsgiver, og er omfattet af bortseelsesret efter Pensionsbeskatningsloven § 19. Herunder også aldersopsparinger o.l. ordninger, når de indgår som ikke adskilte dele af pensionsordninger, der er omfattet af bortseelsesret. Særlig pensionsopsparing (SP), pensionsbidrag, der hidrører fra fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale (lønoplysning 0011) samt beløb fra lønoplysning 0123 skal ikke medregnes.

0122

Arbejdsgiverbidrag til pension og ATP 
Her opsamles lønmodtagerens bidrag til ATP, arbejdsmarkedspension og andre pensionsordninger, der administreres af arbejdsgiver, og er omfattet af bortseelsesret efter Pensionsbeskatningsloven § 19. Herunder også aldersopsparinger o.l. ordninger, når de indgår som ikke adskilte dele af pensionsordninger, der er omfattet af bortseelsesret. Særlig pensionsopsparing (SP), pensionsbidrag, der hidrører fra fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale (lønoplysning 0011) samt beløb fra lønoplysning 0123 skal ikke medregnes.

0123

Medarbejderbidrag til aldersopsparinger o.l. ordninger 
Her opsamles lønmodtagerens bidrag (før skat) til arbejdsgiveradministrerede aldersopsparinger o.l. ordninger, der er uden bortseelsesret, og hvor medarbejderbidraget derfor indgår i lønmodtagerens skattepligtige A-indkomst (indgår i eIndkomst felt 13 AM-bidragspligtig A-indkomst). I lønoplysning 0123 indgår IKKE aldersopsparing o.l., som er en del af en kombineret ordning med bortseelsesret, og hvor bidraget til aldersopsparing ikke er A-skattepligtigt, men B-skattepligtigt, idet pensionsinstituttet indberetter bidraget til skat. Medarbejderbidraget fra en kombineret ordning skal fortsat indberettes i lønoplysning 0121.

0124

Arbejdsgiverbidrag til aldersopsparinger o.l. 
Her opsamles arbejdsgiverens bidrag (før skat) til arbejdsgiveradministrerede aldersopsparinger o.l. ordninger, der er uden bortseelsesret, og hvor arbejdsgiverbidraget tillægges lønmodtagerens indkomst for at blive beskattet (indgår i eIndkomst felt 13 AM-bidragspligtig A-indkomst). I lønoplysning 0124 indgår IKKE aldersopsparing o.l. som er en del af en kombineret ordning med bortseelsesret, og hvor bidraget til aldersopsparing ikke er A-skattepligtigt, men B-skattepligtigt, idet pensionsinstituttet indberetter bidraget til skat. Arbejdsgiverbidraget fra en kombineret ordning skal fortsat indberettes i lønoplysning 0122.

0022

Dagpengegodtgørelse i forbindelse med ledighed mv.
Arbejdsgiverens betaling af dagpengegodtgørelse - G-dage - i forbindelse med afskedigelse, hjemsendelse, ophør af opgave- og tidsbestemt akkord o.l., arbejdsfordeling samt nedsættelse af arbejdstid.

0023

Fravær med betaling (kun timelønnede)
Beløb
Her opsamles betalingen for fraværstimer.
Fraværstimer
Antal timers fravær i forbindelse med egen sygdom, børns sygdom, barsel, ulykke og andet fravær, hvortil der ydes betaling, herunder afholdelse af feriefridage, omsorgsdage og tilsvarende særlige fraværsrettigheder til f.eks. seniorer og forældre mv. Deltagelse i uddannelses- og kursusaktivitet betragtes i denne sammenhæng ikke som fravær. Fraværstimerne skal ikke medregnes i opgørelsen af de præsterede timer under 0010.

0024

Feriebetalinger og søgnehelligdags-udbetalinger (kun timelønnede)

Feriepenge (inkl. sygeferiepenge) og udbetalinger for SH-dage, der er indregnet i bruttoindkomsten i lønoplysning 0010 (eIndkomst felt 13). Heri indgår også de feriepenge, som indberettes til eIndkomst i felt 113 (Ny ferielov pr. 1. september 2020).

0025

Feriebetalinger (kun fastlønnede)

Ferietillæg samt feriepenge, der er indregnet i bruttoindkomsten i lønoplysning 0010 (eIndkomst felt 13). Heri indgår også de feriepenge, som indberettes til eIndkomst i felt 113 (Ny ferielov pr. 1. september 2020).

0026

Afholdte feriedage uden løn (kun fastlønnede) Antal afholdte feriedage uden løn. Såfremt arbejdsugen adskiller sig fra en 5-dages uge, omregnes til 5-dages uge.

0027

Andet fravær med delvis eller ingen betaling (kun fastlønnede Kun andet fravær med delvis eller ingen betaling. Feriedage uden betaling medtages i 0026, mens fravær med fuld betaling medtages i 0034.


Arbejdsgiverens betaling (beløb)
Beløb skal kun indberettes, hvis arbejdsgiveren yder en delvis betaling ifm. medarbejderens fravær. Det kan f.eks. være i de tilfælde, hvor medarbejderen kun får delvis løn ved barsel o.l. Bliver medarbejderen trukket i løn for fravær, indberettes 0 (nul) som beløb.
Fraværsdage
Antal fraværsdage skal altid indberettes uanset om arbejdsgiveren yder ingen eller kun delvis betaling til fraværsdagene (ekskl. dagene i 0026 og 0034). Her indgår børneomsorgsdag (maks. 2) samt seniorfridage uden løn. Såfremt arbejdsugen adskiller sig fra en 5-dages uge, omregnes til 5-dages uge.

0029

Fritvalgsordninger/Særlige ordninger
Her angives det beskattede beløb, som kan være udbetalt løbende eller i form af en saldoudbetaling. Beløbet er indregnet i bruttoindkomsten under lønoplysning 0010. Hele beløbet skal angives, selv om medarbejderen efterfølgende vælger at få hele eller dele afdet opsparede beløb indsat på sin pensionskonto.

0132

Uregelmæssige betalinger: Præstationsafhængige betalinger
Præstationsafhængige betalinger af uregelmæssig karakter, som f.eks. bonus og overskud. Også forskud på overskud, der ikke er timetællende skal medtages. Overskudsdeling (OD) og produktionstillæg, der udbetales uregelmæssigt skal ligeledes medtages.

0232

Uregelmæssige betalinger: Kompensationsbetalinger
Den kompensation, der er udbetalt for ikke-afholdte feriefridage, ikke-afholdte børnefridage, ikke-afholdte omsorgsdage og andre særlige fraværsrettigheder til seniorer og forældre mv. skal opsamles.

0332

Uregelmæssige betalinger: Efterregulering af løn
Her opsamles efterreguleringer/-betalinger af løn, når disse foretages for tidligere lønperioder. Et eksempel kan være: Efterregulering af timesats eller gage i forbindelse med en overenskomstfornyelse. Det løntræk, der foretages i forbindelse med selvbetalt fravær (0027) eller ferie (0026) må ikke indberettes som negativt beløb i 0332.

0432

Uregelmæssige betalinger: Andet
Her opsamles øvrige uregelmæssige betalinger, der ikke kan indplaceres i 0132, 0232 eller 0332. F.eks.: Efterbetaling af provision, skattepligtige kørepenge/km-penge, udbetaling for ikke-afholdte afspadseringsdage/-timer, ikke-afholdte flextimer o.l.

0034

Fravær med fuld betaling (ikke feriedage) (kun fastlønnede)
Antal dages fravær - med fuld løn - i forbindelse med egen sygdom, børns sygdom, barsel, ulykke og andet fravær, herunder afholdelse af feriefridage, omsorgsdage og tilsvarende særlige fraværsrettigheder til f.eks. seniorer og forældre og lignende fridage med fuld løn. Hvis en medarbejder er syg eller karantæneramt som følge af Coronasmitte, skal dette indberettes på linje med alt andet fravær, hvortil der er fuld betaling. Deltagelse i uddannelses- og kursusaktivitet betragtes i denne sammenhæng ikke som fravær. Såfremt arbejdsugen adskiller sig fra en 5-dages uge, omregnes til 5-dages uge.

0035

Genetillæg ekskl. overtidstillæg
Holddriftstillæg og andre genetillæg i og udenfor arbejdstiden. Herunder varsko-, smuds-, udearbejds-, skur-, forskudt frokost-, varme-, tank-, vagt-, udkalds-, rejsetids-, vejpenge-, zone-, forskydnings- og forlægningstillæg.

0036

Overtidstillæg (kun timelønnede)
Beløb
Her skal kun tillægsbetalingen opsamles, ikke den samlede betaling for overtiden.
Overtimer
Her opsamles de faktisk præsterede overtimer.

0037

Overtidsbetalinger (kun fastlønnede)
Beløb
Den samlede overtidsbetaling.
Overtimer
Her opsamles det faktiske antal præsterede overtimer. Til overtimer henregnes timer, der overstiger normaltimerne angivet under personoplysning 0600. Herunder også ekstratimer (f.eks. deltidsansatte) uden særskilt overtidstillæg. Overtimer skal dog ikke medtages, hvis de senere afspadseres. I det omfang der gives afspadsering ud over det udførte antal overtimer (tillægs-afspadsering), skal denne afspadsering medtages som et negativt overtime-tal. Se beskrivelse.

0091

Bruttotrækordninger
Her opsamles det løntræk, som arbejdsgiver reducerer medarbejderens kontante løn (bruttoløn) med, såfremt der er indgået en aftale mellem medarbejder og arbejdsgiver om, at medarbejderen går ned i løn mod at virksomheden stiller et eller flere personalegoder til rådighed for medarbejderen