Forside  » Om indberetning  » FraværsStatistik  » Fraværsoplysninger

Fraværsoplysninger

Fravær forstås i denne sammenhæng som betalt fravær, uanset om medarbejderen får betaling fra arbejdsgiveren eller af de offentlige kasser (sygedagpenge, barselsdagpenge o.lign.) og uanset om betalingen svarer helt eller delvist til medarbejderens løn.

For hver medarbejder indberettes oplysninger om hver fraværsperiode. Der skal indberettes oplysninger om fraværsårsag, fraværets omfang i timer og fraværsperioden.

Som fraværsårsag kan der vælges mellem otte typer - egen sygdom, børns sygdom, arbejdsulykker, orlov ifm. graviditet, fødsel og adoption, andet fravær, omsorgsdage og feriefridage knyttet til særlige rettigheder for f.eks. seniorer eller forældre, feriefridage og særlige feriefridage samt plejeorlov til pasning af familie.

Som fraværstimer indberettes de timer, medarbejderen skulle have arbejdet, men var fraværende, dvs. de tabte arbejdstimer. F.eks. regnes fraværsperioden fredag, lørdag, søndag, mandag således som 14,80 fraværstimer, hvis lørdag og søndag ikke er arbejdsdage for medarbejderen, som arbejder 7,40 timer pr. dag.

Som fraværsperiode indberettes start og slutdato for fraværet. Alle perioder - såvel afsluttede som uafsluttede - skal medtages i indberetningen. Hvis en fraværsperiode er uafsluttet, afhænger registreringens præcise udformning af, hvilket system virksomheden anvender. Kontakt din systemkonsulent for detaljeret vejledning herom.

 

Nr. Fraværsårsag Timer 1) Fraværsperiode2)
1100 Egen sygdom
Alm. sygdom, herunder sygdom i forbindelse med graviditet. Omfatter endvidere fravær som følge af ulykke uden for arbejdstiden samt §56-sygdom.
Omfatter såvel fravær betalt af arbejdsgiveren som betalt af offentlige kasser (sygedagpenge o.lign.)
Enheder Fra og til dato
1200 Børns sygdom
Al fravær i forbindelse med børns sygdom, herunder børns hospitalsindlæggelse samt fravær i forbindelse med pasning af alvorligt sygt barn, jf. Barselslovens §26. Omfatter såvel fravær betalt af arbejdsgiveren som betalt af offentlige kasser (sygedagpenge o.lign.)
Enheder Fra og til dato
1300 Arbejdsulykker
Ulykker i arbejdstiden, såvel på arbejdsstedet som uden for arbejdsstedet.
Omfatter fravær betalt af såvel arbejdsgiveren som de offentlige kasser (sygedagpenge o.lign.)
Enheder Fra og til dato
1400 Orlov ifm. graviditet, fødsel og adoption
Kvinder og mænds fravær i forbindelse med barsel og adoption, herunder graviditets-, fædre- og forældreorlov samt sorgorlov efter barselslovens §13.
Omfatter såvel fravær betalt af arbejdsgiveren som betalt af offentlige kasser (sygedagpenge o.lign.)
Enheder Fra og til dato
1500 Andet fravær
Fravær med tilladelse, udeblivelse uden nærmere angivelse af årsag samt for sent fremmøde. Fraværet skal være betalt af arbejdsgiveren. Hvilke fraværstyper med tilladelse, der kan blive tale om, afhænger af virksomhedens lokalaftaler. Det kan f.eks. være fri til flytning, fravær pga. bryllup eller begravelse, læge- og tandlægebesøg.
Feriedage, feriefridage/omsorgsdage må ikke indgå her.
Enheder Fra og til dato
1921 Omsorgsdage og fridage knyttet til særlige fraværsrettigheder for f.eks. seniorer eller forældre
Kun specifikke omsorgsdage, seniordage m.v. aftalt i lokalaftaler o.lign.
Enheder Fra og til dato
1922 Feriefridage og særlige feriedage
Overenskomstbestemte feriefridage samt særlige feriedage, som virksomheden derudover betaler. Feriedage, som indberettes til lønstatistikken (feriedage efter ferielovens bestemmelser), må ikke indgå.
Enheder Fra og til dato
1935 Plejeorlov til pasning af familie
Afholdelse af plejeorlov, jf. Lov om social service §42 og §119.
Enheder Fra og til dato

 

Selvstændig registrering af hver enkelt medarbejder
Hver medarbejder skal oprettes i virksomhedens fraværskartotek svarende til de personer, der indgår i StrukturStatistikken.
Timer 1)
Timer indberettes i 1/100, dvs. hvis en medarbejder f.eks. har 7,4 fraværstimer indberettes som 740.
Selvstændig registrering af hver enkelt periode 2)
Hver enkelt fraværsperiode registreres selvstændigt med fraværsårsag, fraværsperiode og fraværets omfang i perioden.
Alle perioder - såvel afsluttede som uafsluttede - skal medtages i indberetningen. Hvis en fraværsperiode er uafsluttet, afhænger det af, hvilket system virksomheden anvender, hvordan registreringen præcis skal foretages. Kontakt din forhandler, hvis du har spørgsmål til registreringen.
Ved opgørelsen af en fraværsperiode medregnes alene tabte arbejdstimer. F.eks. regnes fraværsperioden fredag, lørdag, søndag, mandag således som 14,80 fraværstimer, hvis lørdag og søndag ikke er arbejdsdage for den pågældende medarbejder, der i øvrigt arbejder 7,40 timer pr. dag.
Feriedage
Feriedage efter ferielovens bestemmelser skal ikke indgå i de oplysninger, som indberettes til fraværsstatistikken.